ชื่อวง ** จำนวนสมาชิก**      คน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก** E-mail**
ภาพถ่ายสมาชิก**
เลือกไฟล์
(ไฟล์ .jpg, .png ขนาดไม่เกิน 2 MB.)
url คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด**

*** วิธีการอัพโหลดคลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์ youtube ***
 
 
เลือกแนวดนตรีที่ใช้ประกวด (ต้องเป็นแนวที่ใช้ตลอดทุกรอบการแข่งขัน)**
 •   ROCK
 •   POP
 •   JAZZ & FUSION
 •   ACOUSTIC & ACAPELLA
 
 
ชื่อเพลงที่ส่งเข้าประกวด**
ของศิลปิน** สังกัด**
เคยผ่านเวทีประกวดดนตรีหรือไม่   ไม่เคย            เคย
1 ชื่องานประกวด จังหวัด
  ปีที่เข้าประกวด รางวัลสูงสุดที่วงเคยได้รับ
2 ชื่องานประกวด จังหวัด
  ปีที่เข้าประกวด รางวัลสูงสุดที่วงเคยได้รับ
 
 
จำนวนสมาชิกทั้งหมด คน
       กด ยืนยัน เพื่อใส่รายละเอียดของสมาชิกแต่ละบุคคล
รายชื่อสมาชิกทั้งหมด**
 

 

เงื่อนไขในการแข่งขัน

ผู้สมัคร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เข้าแข่งขัน”) สมัครเข้าแข่งขันในรายการ “The Band” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การแข่งขัน” ซึ่งจะจัดขึ้นโดยบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เมนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้จัดรายการ”) ตกลงปฏิบัติ ตามเงื่อนไขในการแข่งขันดังต่อไปนี้

 1. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบรูณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทน โดยชอบธรรมโดยลงนามให้ความยินยอมตามเอกสารแนบท้ายใบสมัครฉบับนี้
 2. ผู้เข้าแข่งขันตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบ กติกา และเงื่อนไขการแข่งขันที่ผู้จัดรายการกำหนดขึ้น รวมทั้งจะไม่ถอนตัวออกจากการแข่งขัน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า เป็นหนังสือจากผู้จัดรายการ และ ยอมรับว่าคำตัดสินผลการแข่งขันหรือคำตัดสินใดๆของผู้จัดรายการเกี่ยวกับการแข่งขันย่อมถือเป็นที่สุด
 3. ผู้เข้าแข่งขันตกลงว่า การที่ผู้เข้าแข่งขันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้ผู้จัดรายการพิจารณาคัดเลือกหาผู้เข้าแข่งขันที่มีความรู้ ความสามารถทางการขับร้องเพลง หรือ ความสามารถทางด้านดนตรี ดังนั้น ในกรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้ชนะการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันตกลงทำสัญญากับทาง บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เมนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดู เอ ด๊อท จำกัด ตามที่ผู้จัดรายการกำหนดทุกประการ โดยรวมถึงการเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนต์ให้กับผู้สนับสนุนการแข่งขันตามที่ผู้จัดรายการกำหนด
 4. ผู้เข้าแข่งขันตกลงเข้าร่วมกิจกรรม หรือ กระทำการใดๆ ตามที่ผู้จัดรายการกำหนด เพื่อส่งเสริม หรือ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันและตัวผู้เข้าแข่งขัน และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือกระทำการดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ หากผู้จัดรายการขอให้ผู้เข้าเข่งขันเข้าร่วมในการถ่ายทำและบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์และการร่วมรายการแข่งขัน, ภาพยนตร์โฆษณา หรือทำการถ่ายภาพใด ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากผู้จัดรายการ
 5. ผู้เข้าแข่งขันตกลงและยินยอมให้ผู้จัดรายการเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบันทึกภาพ และ/หรือเสียงของผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันได้ทุกอิริยาบถ ตลอดระยะเวลาในการแข่งขัน เพื่อถ่ายทอดสดทางสื่อต่างๆ และ/หรือ ดังกล่าวหรือใช้ประโยชน์อื่นใดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าแข่งขันและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณานำภาพของผู้เข้าแข่งขันออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่นั้นเป็นสิทธิของผู้จัดรายการแต่เพียงผู้เดียว
 6. ผู้เข้าแข่งขันรับทราบว่า ผู้จัดรายการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรายการแข่งขัน และบรรดาสิ่งบันทึกเสียงและ หรือสิ่งบันทึกภาพ ภาพถ่าย รูปภาพของผู้เข้าแข่งขันตามข้อ 4 และ ข้อ 5 สิทธิในการกระทำอันเกี่ยวกับการแสดงและการขับร้องเพลงของผู้เข้าแข่งขันที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการแข่งขัน พร้อมทั้งสิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานดังกล่าวข้างต้น
 7. ผู้เข้าแข่งขันตกลงและยินยอมให้ผู้จัดรายการเป็นผู้มีสิทธิขาดในการเลือกเพลงที่เหมาะสมให้กับผู้เข้าแข่งขันเพื่อใช้ในการแข่งขันรายการ รวมถึงสิทธิขาดในการจัดตารางและสถานที่การแข่งขันที่เหมาะสมในทุกรอบการแข่งขัน
 8. ผู้เข้าแข่งขันขอรับรองว่า เอกสารและข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวผู้เข้าแข่งขัน อาทิเช่น ประวัติส่วนตัว, อายุ, ประวัติการศึกษา ของผู้เข้าแข่งขันที่ได้เปิดเผยให้ผู้จัดรายการทราบเป็นความจริงทุกประการ
 9. ผู้เข้าแข่งขันขอรับรองว่า ก่อน และขณะสมัครเข้าทำการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันไม่มีภาระผูกพัน หรือ ได้ทำสัญญาเข้าเป็นนักร้องในสังกัดกับ บริษัทหรือบุคคลอื่นใด หรือ มีภาระผูกพันในลักษณะเดียวกันกับการแข่งขัน รวมทั้งภายในระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะไม่เข้าทำสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดกับบุคคลอื่นใด และจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกผันในลักษณะเดียวกันกับการแข่งขันเว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้จัดรายการ
 10. ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดรายการใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อใดๆ ก็ตามของผู้เข้าแข่งขัน ไปทำการประกาศโฆษณาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ รวมทั้งให้มีสิทธิโดยชอบในการอนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ได้ เช่นเดียวกัน
 11. หากผู้เข้าแข่งขันผิดคำรับรอง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ผู้จัดรายการมีสิทธิยกเลิกใบสมัครของผู้เข้าแข่งขันได้ทันที
 12. ในกรณีที่ผู้ชนะการแข่งขันขาดคุณสมบัติ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีเหตุขัดข้องประการอื่น และผู้เข้าแข่งขันซึ่งอยู่ในตำแหน่งรองชนะเลิศหรือในตำแหน่งถัดไปอาจได้รับเลือกจากผู้จัดรายการ ให้เข้ามาแทนที่ผู้ชนะการแข่งขันดังกล่าวได้ ในเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้ ผู้เข้าแข่งขันตกลงเข้าสวมสิทธิตามภาระหน้าที่ของผู้ชนะการแข่งขันคนนั้นต่อไปทันที
 13. ผู้จัดรายการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กฎ กติกา เงื่อนไขการแข่งขัน รวมทั้งยกเลิกการแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า และผู้เข้าแข่งขันไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าสมาชิกตามรายชื่อที่ระบุข้างต้นขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ The Band โดยข้าพเจ้ารับรองว่า ปัจจุบันข้าพเจ้าและสมาชิกทั้งหมดไม่มี ภาระผูกผัน หรือสัญญาใด กับ บริษัทหรือบุคคลใด ๆ อันเป็นการขัดต่อเงื่อนไข ระเบียบ และคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมทน์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น ข้าพเจ้ารวมถึงครอบครัวและผู้ติดตาม ยินยอมให้บันทึกภาพเพื่อนำไปเผยแพร่และออกอากาศ ทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ตลอดระยะเวลาการประกวดฯ
(กรณีผู้สมัครอายุไม่เกิน 20 ปี) ข้าพเจ้า     
ในฐานะผู้ปกครอง/ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้สมัครนี้ได้อ่าน และเข้าใจเงื่อนไขในการสมัครนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอนุญาต/ ยินยอมให้ผู้สมัครเข้าร่วมรายการดังกล่าว รวมถึงกระทำการใดๆ อันเกี่ยวกับการประกวดฯ ครั้งนี้ ตลอดจนปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในระเบียบการการสมัครการประกวดดังกล่าว